Değerli konut vergisi

Değerli konut vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle Türk vergi hukukuna girmiştir. Özetle, değerli konut vergisi Türkiye’de mesken niteliğinde bulunan ve değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan taşınmazların tabi olacağı yeni bir vergi türüdür.

Değerli Konut Vergisi Oranları

Değerli konut vergisine tabi taşınmazlardan değeri,

  •         5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlardan değerinin binde üçü;
  •         7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlardan değerinin binde altısı;
  •         10.000.001 TL’yi aşanlardan ise değerinin binde 10’u oranında değerli konut

vergisi alınır.

Değerli Konut Vergisinden Muaf Taşınmazlar

Aşağıdaki taşınmazlar, değeri 5.000.000 TL veya üzerinde olsa dahi değerli konut vergisinden muaftır:

 a)     Kamu kurumlarına ait taşınmazlar:

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

 b)     Dar gelir grubuna ait taşınmazlar:

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

 c)     Yabancı devlet temsilciliklerine ve uluslararası kuruluşlara ait taşınmazlar:

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

 d)     Yeni inşa edilen taşınmazlar:

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).

 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..