Arsa – ARAZİ değerlemesi

Lisanlı eksperler tarafından verilen arsa değerleme (ekspertiz) hizmetlerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanın, tapu işlemlerinizi güvenle yapın.

Bir arsa veya arazi değerlemesinde en önemli etken imar durumudur. Bu bakımdan öncelikle arsa ve arazi ayrımının yapılması pazar fiyatını belirlemek açısından çok önemlidir: İmar planı olmayan alanlardaki mülkiyet parseline arazi, imar planına göre oluşmuş mülkiyet parseline ise arsa denir.

Arsa Değerleme

Arsa ekspertiz raporunda öncelikle yatırım yapılması planlanan arsa ile ilgili bir durum tespiti yapılması gerekmektedir. Bu durum tespiti, arazinin teknik (fiziki durumu, topografyası, lokasyon, ulaşım, altyapı, imar ve detaylı yapılaşma koşulları vb. gibi) piyasa değerini etkileyen tüm etmenleri kapsamaktadır. Arsanın değerlemesi emsal karşılaştırma yöntemi veya proje geliştirme yöntemi ile yapılır.

Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bir arsanın en etkin ve en verimli kullanımını belirlemek ve o yatırımın karlılık/verimlilik oranını hesaplamak için kullanılan yöntemlerin başında proje geliştirme yöntemi gelir.

İmarlı arsaların değerleme işlemlerinde arazi üzerinde taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin uyguladığı imar planını ve yapılaşma koşullarını, arazinin topografik yapısı, sosyal ve ekonomik çevre yapısı, bölgedeki yatırım kararları ve bölgenin gelişim yönünün belirlenmesi imar planının getirdiği yapılaşma koşulları ile en verimli nasıl kullanılabileceğine yönelik tüm araştırmaların yapılması işlemi proje geliştirme hizmetinin kapsamına girmektedir. 

arsa değerleme

Tapu Eksperi, arsa üzerinde proje geliştirme hizmeti ile boş arsaların nasıl verimli kullanılabileceği ve etkin projelere dönüşebileceğini, alacağınız arsanın amaçlarınız doğrultusunda doğru arsa olup olmadığı konusunda karar vermenize yardımcı olmaktadır.

İmarsız Arazi (Tarla) Değerleme

İmar planı kapsamı dışında kalan araziler halk arasında tarla olarak nitelendirilir. Arsalardan farklı olarak bazı şartları sağlaması ile tarımsal amaçlı yapılar dışında genel anlamda yapılaşma izni bulunmayan ve sadece tarımsal amaçlar için kullanılabilen arazilerdir. Tüm araziler tarımsal kullanım için uygun olmayabilir. Bazı arazilerin fiziki ve topografik özelleri tarımsal kullanımı tamamen veya kısmen sınırlandırabilir. İmarsız arazi (tarla) değerlemelerinde, incelemeye konu arazinin mevcut fiziki durumu ile kadastro paftasına tescilli olan konumunun, büyüklüğünün ve geometrik şeklinin kadastro paftası ile uyumlu olup olmadığı tespitinin yapılması, kadastral yola cephesinin olup olmadığının incelenmesi, arazinin topografik durumu, tarımsal üretime elverişli olup olmadığı, toprak yapısı, ulaşım imkanları, hisseli olup olmaması, tapu kayıtlarında toprak koruma kanunu kapsamında bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya böyle bir kısıtlama içinde yer alma ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır.

tarla değerleme

Arazi değerlemelerinde kullanılan en etkili ve doğru sonuca ulaştıran yaklaşım emsal karşılaştırma yaklaşımı olup bu yöntemle benzer özellikteki araziler seçilerek konum, büyüklük, cephe özellikleri, ulaşım olanakları, tarımsal verimliliği, arazi üzerinde ekili bir ürün olup olmama durumları kıyaslanarak ortalama bir birim değer üzerinden nihai değere ulaşılır. Bazı hallerde arazi (tarla) değerlemelerinde tarımsal gelir değeri üzerinden de çalışmalar yapılmaktadır. Bu yöntem ile tarım arazilerinden elde edilecek yıllık net gelirin ortalama 20 yıl ile çarpılması sonucunda arazi değerine ulaşılır. Tarımsal verimliliği ve yıllık net gelir üretme kapasitesi yüksek olan arazilerin değeri de doğal olarak emsallerine oranla daha yüksek olmaktadır.